29.1 C
Sami
ΑρχικήΤα νέα του χωριού μαςΣτις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις» υπάχθηκε το έργο ύδρευσης Πουλάτων - Χαλιωτάτων

Στις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις» υπάχθηκε το έργο ύδρευσης Πουλάτων – Χαλιωτάτων

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, η κατασκευή του αγωγού ύδρευσης από τη «Μεγάλη Βόλτα» στις Τοπικές Κοινότητες Πουλάτων και Χαλιωτάτων, εντάχθηκε στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι για την εκτέλεσή του απαιτούνται μεταξύ άλλων σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, της Διεύθυνσης Δασών Κεφαλληνίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου και της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων.

Επισημαίνεται ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων αυτής της κατηγορίας δεν απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία τους.

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο αφορά την κατασκευή μεταφορικού αγωγού (ύδρευσης) από τη θέση «Μεγάλη Βόλτα» στις Τοπικές Κοινότητες Χαλιωτάτων και Πουλάτων συνολικού ισοδύναμου μήκους 3.740 μέτρων το οποίο αφορά:

1. Την αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς διαμέτρου Φ90 με νέο που θα ξεκινά από το φρεάτιο τροφοδοσίας στην περιοχή «Μεγάλη Βόλτα» και μέσω της επαρχιακής οδού Χαλιωτάτων – Βλαχάτων θα καταλήγει στα Πουλάτα

2. Την προσθήκη Φρεατίων ελέγχου του δικτύου (φρεάτια εξαερισμού, εκκένωσης κτλ)

3. Το νερό ύδρευσης που θα μεταφέρει ο αγωγός προέρχεται από δύο γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν δύο δεξαμενές στη θέση «Μεγάλη Βόλτα» από τις οποίες εκκινεί αγωγός που μεταφέρει το νερό σε φρεάτιο τροφοδοσίας. Στο φρεάτιο τροφοδοσίας ενώνεται ο υπό υποκατάσταση αγωγός διαμέτρου Φ90.

Διαβάστε ακόμη:
Ένα ακόμη βήμα για την κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης των Πουλάτων και των Χαλιωτάτων
https://poulatakefalonias.website/?p=27606

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι πρόσθετοι όροι:

Πρόσθετοι όροι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης

 • Στο πλαίσιο του έργου, θα προβλεφθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σκοπό την παρακολούθηση των εργασιών, για την απρόσκοπτη πορεία και ολοκλήρωση του έργου.
 • Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, θα ακολουθήσει η διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και με πιθανότητα αύξησης του προϋπολογισμού, αναλόγως των αναγκών που τυχόν προκύπτουν κατά την υλοποίηση των εργασιών
 • Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και ο τρόπος υλοποίησής τους ανά σημείο επέμβασης, θα αποφασίζονται ύστερα από συνεργασία του Δήμου με την Υπηρεσία
 • Για οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνικής έκθεσης και της μελέτης και για οποιαδήποτε εργασία πέραν των εγκεκριμένων με την παρούσα άδεια, θα κατατίθεται νέο αίτημα στην Εφορεία προς έγκριση.
 • Η Υπηρεσία ανεξάρτητα από το προβλεπόμενο βάθος των εκσκαφών, έχει την υποχρέωση για την αναζήτηση και τη διάσωση αρχαίων στην περιοχή εκτέλεσης του έργου σε μεγαλύτερο βάθος.

Πρόσθετοι όροι της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου

 • Σε περίπτωση που στην περιοχή όδευσης του αγωγού εντοπιστούν ακίνητα ή κινητά νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές, όπως πέτρινα γεφύρια, παλαιά κτίσματα, λιθόστρωτα, μύλοι, μυλαύλακες, βρύσες, αλώνια, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία προκειμένου να ενεργήσει για την καταγραφή και στη συνέχεια την προστασία τους.
 • Απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που ελέγχει την περιοχή ως προς τις αρμοδιότητές της.

Πρόσθετοι όροι της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας

 • Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απαίτησης τρίτων τόσο από πλευράς ιδιοκτησίας όσο και για τυχόν ζημιές που θα προξενηθούν κατά την κατασκευή του.
 • Τα αδρανή υλικά και τα στερεά απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες να απομακρυνθούν και να μην γίνει εναπόθεσή τους σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή ρέματα, εκτόςτης ζώνης κατάληψης του έργου.

Πρόσθετοι όροι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου

 • Ο Δήμος Σάμης, στην περίπτωση που δεν έχει εφοδιαστεί με τις άδειες χρήσης νερού για τα 2 σημεία υδροληψίας (γεωτρήσεις) που εξυπηρετούν τα τοπικά δίκτυα στα οποία προβλέπονται οι προαναφερόμενες εργασίες, θα πρέπει άμεσα και το αργότερο εντός τριμήνου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την χορήγηση της άδειας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ, ως ισχύει. Μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου τα σχετικά αιτήματα παύει η ισχύς της παρούσας βεβαίωσης περί συμβατότητας του προτεινόμενου έργου με την εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου

Πρόσθετοι όροι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Τομέα Α, Μοναδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

 • Να λαμβάνεται κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 • Να τοποθετηθεί στο έργο καταγραφικό υδρόμετρο για τη μέτρηση της λαμβανόμενης από αυτό ποσότητας νερού, και της αποδιδόμενης οικολογικής παροχής.
 • Να πραγματοποιούνται μετρήσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού που λαμβάνεται από το έργο, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα εντός του χώρου της δραστηριότητας για αποφυγή τυχών συγκρούσεων με πουλιά.
 • Εάν ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο προστατευόμενο είδος, να ενημερωθεί άμεσα η Μονάδα Διαχείρισης.
 • Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν την κατάλληλη περίοδο, δηλαδή εκτός της περιόδου 15 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου (περίοδος ζευγαρώματος, φωλεοποίησης και εξόδου των νεοσσών από φωλιές) ειδών ορνιθοπανίδας.
 • Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της, σε παρακείμενες περιοχές.
 • Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους, λαδιών, ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση στο περιβάλλον.
 • Να μην τοποθετηθούν προβολείς για λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 • Απαγορεύεται η χρήση μη ενδεδειγμένων χημικών μεθόδων (εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα) για την απομάκρυνση των εντόμων.
 • Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή.

Πηγή: poulatakefalonias.gr

Μείνε συνδεδεμένος
1,093ΥποστηρικτέςΚάντε Like
280ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
206ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
188ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

gtag('config', 'UA-67453901-1');