32.1 C
Sami
ΑρχικήΘέματαΑπό σήμερα και επίσημα "Κοινότητα Πουλάτων". Ποιοι οι κανονισμοί λειτουργίας και ποιες...

Από σήμερα και επίσημα “Κοινότητα Πουλάτων”. Ποιοι οι κανονισμοί λειτουργίας και ποιες οι αρμοδιότητες της Προέδρου.

Κυριακή 1η Σεπτέμβρη σήμερα, πρώτη μέρα του φθινοπώρου και οι νέες δημοτικές αρχές σε όλη τη χώρα αναλαμβάνουν και επίσημα τα καθήκοντά τους. Ειδικότερα στην περίπτωση του νεοσυσταθέντα Δήμου Σάμης, οι εκλεγέντες αυτοδιοικητικοί του οποίου ορκίστηκαν τη Δευτέρα στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σάμης, υπάρχει αδημονία αλλά και προσδοκία όλων ότι ο τόπος μας θα αποκτήσει την αναπτυξιακή προοπτική που του αξίζει, απαλλαγμένος από μια κεντρική διαχείριση που δυστυχώς λειτούργησε τα προηγούμενα χρόνια ως τροχοπέδη. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, αντιθέτως, οι δυσκολίες και κυρίως οι ελλείψεις, είναι πολλές. Ωστόσο ευελπιστούμε όλοι ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Παράλληλα σήμερα, επανασύσταται και η Κοινότητα Πουλάτων με την κυρία Γεωργία Φλαμιάτου – Φιοραβάντε να αναλαμβάνει τα ηνία της, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στην ιστορία του χωριού μας.

Πως όμως θα λειτουργήσει η Κοινότητά μας στο πλαίσιο του νέου Δήμου Σάμης; Θα έχει η Πρόεδρός μας ουσιαστικές αρμοδιότητες, ή η τύχη του χωριού μας θα καθορίζεται αποκλειστικά από τις αποφάσεις του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου; Οι απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί με βάση πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τα βασικά σημεία της οποίας παρουσιάζουμε:     

 

Πρόεδρος Κοινότητας

Πρόεδρος Κοινότητας είναι ο επιτυχών υποψήφιος που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Καθώς ο Πρόεδρος της Κοινότητας ορίζεται ρητά από το νόμο και εκλέγεται απευθείας από το εκλογικό σώμα, μετά την ορκωμοσία του αναλαμβάνει τα καθήκοντά του χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη διαδικασία. Επιπλέον, δύναται να παραιτηθεί με δήλωσή του η οποία υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο Δήμαρχο. Η παραίτηση γίνεται οριστική την επόμενη ημέρα της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του, το αξίωμα καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης υποψήφιος Πρόεδρος, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Σημειώνεται τέλος, ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αναπληρώνεται, ως προς την άσκηση των καθηκόντων του από τον Δήμαρχο.

 

Αποφάσεις Προέδρου Κοινότητας

Οι αποφάσεις του Προέδρου της Κοινότητας δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Ειδικότερα:

Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του καταστήματος της Κοινότητας, που είναι προορισμένος για αυτόν το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.

Οι ατομικού περιεχομένου πράξεις δημοσιεύονται υπό μορφή περιλήψεως και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.

Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις δημοσιεύονται σε πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ενώ περίληψή τους δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον έντυπη, ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και καταχωρούνται, με ευθύνη του Προέδρου Κοινότητας ή του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας, στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του καταστήματος της κοινότητας που είναι προσιτός στο κοινό. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων κατά τον ανωτέρω τρόπο τις καθιστά ανυπόστατες.

Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις προβλέπουν διαφορετικό τρόπο δημοσίευσης των αποφάσεων, ακολουθείται ο τρόπος αυτός, ενώ προβλέπονται και αποφάσεις που αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας

Οι αποφάσεις του Προέδρου με τις οποίες διατυπώνονται προτάσεις για ζητήματα της αρμοδιότητάς του, διαβιβάζονται στον Δήμαρχο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη λήψη τους. Ο Δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμόδιων οργάνων του Δήμου, δηλαδή του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το αρμόδιο όργανο της Κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα. Τα αρμόδια όργανα του δήμου μπορούν:

1. Να επιστρέψουν την απόφαση του Προέδρου της Κοινότητας με παρατηρήσεις για τυχόν επανεξέταση του θέματος.

2. Να την παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο.

3. Να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του Δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του. Επιπλέον τους αποστέλλεται αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου.

 

Συμμετοχή του Προέδρου της Κοινότητας στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Όταν στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν αντίστοιχες Κοινότητες, προσκαλούνται και συμμετέχουν στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αυτών. Σε περίπτωση μη πρόσκλησής τους, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πάσχει ακυρότητας.

 

Συνέλευση κατοίκων κοινότητας

Οι κάτοικοι και οι φορείς της Κοινότητας καλούνται με ευθύνη του Προέδρου σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε συνέλευση προκειμένου να προτείνουν στα αρμόδια όργανα του Δήμου τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, ιδίων ως προς:

  1. Την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους.
  2. Τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
  3. Τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην Κοινότητα.
  4. Την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της Κοινότητας.
  5. Την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων.
  6. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στην Κοινότητα.

Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του Δήμου, τα οποία αποστέλλονται με ευθύνη του Προέδρου στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, προς περαιτέρω διανομή στα μέλη του.

 

Λοιπές διατάξεις

Το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει ποιες υπηρεσιακές μονάδες μπορεί να λειτουργήσουν στις Κοινότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Με απόφαση του Δημάρχου, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτησή των οργάνων των Κοινοτήτων, για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν σε Κοινότητες και την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων, ενώ διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες των Κοινοτήτων.

Οι Κοινότητες δεν έχουν δική τους νομική προσωπικότητα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν δική τους σφραγίδα. Είναι όμως δυνατόν, με ευθύνη του Προέδρου να χρησιμοποιούν τη σφραγίδα του Δήμου είτε για τις ανάγκες της τρέχουσας αλληλογραφίας, είτε να υπογράφουν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με σχετική απόφαση του Δημάρχου.

 

Αρμοδιότητες Προέδρου Κοινότητας

1. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα.

2. Πλέον των όσων προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Πρόεδροςτης Κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της Κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

β) Εισηγείται για την κατανομή του αναλογούντος στην Κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του Δήμου,

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της Κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

δ) Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

ε) Λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης,

στ) Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,

ζ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου,

η) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της Κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,

θ) Καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της Κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,

ι) Είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της Κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον Δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου,

ια) Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,

ιβ) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την Κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του,

ιγ) Στις περιπτώσεις όπου ο Δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, ο Πρόεδρος Κοινότητας προτείνει ως προς την Κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων,

ιδ) Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κοινότητας,

  1. Ο πρόεδρος της Κοινότητας διατυπώνει επίσης γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:

α) Τις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην Κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

β) Την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου που βρίσκονται στην Κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στα όρια της Κοινότητας,

γ) Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ) Τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της Κοινότητας,

ε) Την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της Κοινότητας,

στ) Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,

ζ) Την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,

η) Την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,

θ) Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα,

ι) Τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα, ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της Κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

ια) Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της Κοινότητας,

ιβ) Την τροποποίηση των ορίων της Κοινότητας,

ιγ) Την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,

ιδ) Την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της Κοινότητας.

  1. Με αιτιολογημένη απόφασή του, ο Πρόεδρος της Κοινότητας εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με τη λήψη απόφασης, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».                                                                                                        
  2. Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά σε κοινότητα έως τριακοσίων (300) κατοίκων, γίνεται από την οικονομική επιτροπή, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Προέδρου.

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε εύκολα ότι τελικά απαιτείται στενή και διαρκής συνεργασία του Κοινοτάρχη με τον εκάστοτε Δήμο που η Κοινότητα υπάγεται διοικητικά και βέβαια η αντίστοιχη οικονομική κάλυψη. Ωστόσο ο νομοθέτης έχει προβλέψει ένα σημαντικό πλέγμα αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούμε και στα Πουλάτα να ελπίζουμε σε έναν σχετικό βαθμό ανεξαρτησίας και αυτοδιαχείρισης, που δύναται να αποτελέσει όχημα για την επίλυση αρκετών προβλημάτων που απασχολούν το χωριό μας και που κατ’ επανάληψη έχουμε επισημάνει. Αρκεί φυσικά να στηρίξουμε όλοι το νέο αυτοδιοικητικό σχήμα και προφανώς την νέα μας Κοινοτάρχη κυρία Γεωργία Φλαμιάτου – Φιοραβάντε, στην οποία και ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία στο έργο της. 

Πηγή: www.poulatakefalonias.gr

Μείνε συνδεδεμένος
1,093ΥποστηρικτέςΚάντε Like
280ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
206ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
188ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

gtag('config', 'UA-67453901-1');